София. Ha 20 ноември 2023 г., от 10.00 ч., в Гранд Хотел София, в изпълнение на проект BG16RFOP002-2.010-0002 „Повишаване на капацитета на МСП в сектор туризъм чрез оказване на подкрепа за създаване и функциониране на Организациите за Управление на Туристическите Райони /ОУТР/“, Министерство на туризма организира форум на тема: „Развитие на съвместното сътрудничеството в туристическите райони“.
Проектът е финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В рамките на събитието ще се представи информация за хода на изпълнение на проекта и резултатите, които са постигнати чрез неговото реализиране. Ще бъдат обсъдени теми свързани с предизвикателствата пред развитието на туризма в България и преодоляването им чрез изграждане на успешно и устойчиво сътрудничество между организациите за управление на туристическите район, представителите на туристическия бранш и възможностите за подкрепата от страна на Министерство на туризма и възможностите за финансиране през новия програмен период.

Материалът Министерство на туризма организира форум на тема „Развитие на съвместното сътрудничеството в туристическите райони“ е публикуван за пръв път на Bgtourism.bg – Най-важното от туризма!.