Министерството на туризма успешно приключи изпълнението на  проект „Подкрепа по линия на сближаването за справяне с миграционните предизвикателства, породени от военната агресия от страна на Руската федерация в Украйна, за бежанците, пристигнали в Република България, чрез мярка, прилагана от Министерството на туризма“ по ОПДУ 2014-2020.

София. С цел публичност и прозрачност Министерството на туризма представи изпълнението  на дейностите на Проект  BG05SFOP001-6.001-0001-C01 от 23.09.2022 г., насочен към подкрепа по линия на сближаването за справяне с миграционните предизвикателства, породени от военната агресия от страна на Руската федерация в Украйна, за бежанците, пристигнали в Република България.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 (ОПДУ), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и от държавния бюджет на Република България.

Проектът изпълнява целите за осигуряване на настаняване (нощувка) с включена закуска и топъл обяд на всяко разселено лице, пристигнало от Украйна в България и получило временна закрила.  Това е в съответствие с мерките, прилагани от Министерството на туризма по Програмата за ползване на хуманитарна помощ за лица, търсещи временна закрила в България.

В резултат на проекта, с европейски средства са покрити разходи за 960 800 нощувки с включена закуска и топъл обяд на бежанец, настанен в място за  настаняване/подслон в периода от 01 до 17 май 2022 г.

Чрез проекта са адресирани 62 704 разселени лица от Украйна, от които 25 666 са децата под 18 години.

Материалът Министерството на туризма успешно приключи изпълнението на проект, финансиран от ОП „Добро управление“ 2014-2020  е публикуван за пръв път на Bgtourism.bg – Най-важното от туризма!.